Nákupní řád

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Místo plnění
 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
 5. Cena a placení
 6. Dodací lhůta
 7. Dopravní podmínky
 8. Záruka, servis
 9. Reklamační řád
 10. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení  

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Lukáš Jelínek Pouzdra-Zábradlí) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
 
b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.


2. Předmět smlouvy  

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách pouzdra-zabradlí, katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Lukáš Jelínek (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li, to pro daný druh zboží obvyklé.


3. Místo plnění  

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby. 


4. Objednání zboží, uzavření smlouvy  

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, využívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.


5. Cena a placení  

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách Pouzdra-Zabradli jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Pokud je objednávka s dovozem na místo, platí se zálohová faktura v celé výši objednávky.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. 

Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst. 1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.


6. Dodací lhůta  

Dodací lhůta začíná běžet ode dne připsání peněz na účet (v případě že je platba převodním příkazem a v případě, že se zboží veze na místo),  v případě platby v hotovosti, ihned po potvrzení, že se objednávka vyřizuje.

V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 týdnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Některé zboží je nutné zadat do výroby, proto je u každého zboží uvedena dodací lhůta. Proto je v některých případech doba dodání 7 týdnů.


7. Dopravní podmínky 

Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně DPH a nezahrnují roznesení - složení zboží přímo do bytu.

Kupující je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků, zboží rozbalit ihned po převzetí/dovozu a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci/dodavateli. Zjevné vady se reklamují do 5ti dnů od převzetí. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy u dodacího listu nebo jsou zasílány emailem poštou.

Rozvoz zboží je pouze na území České republiky.

Dovoz zboží probíhá pouze ve všedních dnech v době 8 - 17 hodin.


8. Záruka, servis  

Odstoupení od kupní smlouvy

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni "uzavření smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele: Lukáš Jelínek, Božkova 6, Praha 6, 160 00.
například emailem na : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. formou jednostranného právního jednání.
Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty

Důsledky odstoupení od smlouvy:

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, kromě nákladů na dodání.
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.
V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady."

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

Převzetí zboží:

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Zbyněk Zikmund, Ke Smíchovu 582/87, Praha 5, 15400.
Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět do 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží hradí "kupující".

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně. jeho funkčnosti.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, je nutné, aby tyto skutečnosti sdělil pokud možno písemně bez zbytečného odkladu a to emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , popř. doporučeně poštou, vhodná je i fotografie, nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Vyskytne-li se na vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi prosím vždy písemně prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt.

V oznámení o závadách uvádějte především jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo. V závislosti na druhu zboží vás budeme informovat o dalším postupu, případně vám poskytneme kontakt na nejbližší autorizovaný servis.
 

9. Reklamační řád

Tento reklamační řád platí pro všechny smluvní partnery (dále jen „zákazník“) společnosti Lukáš Jelínek (dále jen „společnost“). Pokud je v tomto reklamačním řádu uváděno „zboží“, zahrnuje tento pojem nejen zboží jako takové, dodané dle kupní smlouvy, ale i dílo spočívající v dodávce a montáže zboží dle objednávky přijaté. 
 

 1. Společnost dodá zákazníkovi zboží v množství, jakosti a provedení podle objednávky přijaté nebo jiného smluvního vztahu, který bude mezi nimi uzavřen. Zboží je povinen dodat zabalené nebo pro přepravu opatřit způsobem stanoveným ve smlouvě. Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je společnost povinna toto udělat způsobem, který je obvyklý pro také zboží v obchodním styku.
 2. Společnost odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti společnosti vyplývající ze záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny.
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka v okamžiku, kdy převezme zboží od společnosti nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu společnost umožní nakládat se zboží a zákazník poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
 4. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na zákazníka, nemá vliv na povinnost zaplatit sjednanou cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti společnosti.
 5. Zákazník je povinen ve smyslu § 427 obchodního zákoníku prohlédnout zboží dle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku musí zákazník provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možno zjistit běžně provedenou prohlídkou.
 6. Jestliže zákazník zboží neprohlédne v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce jen, když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
 7. Pro uplatnění reklamace je nezbytné zachování následujících lhůt: vady zjevné (např. vady množstevní, dodání jiného zboží, zjevné poškození apod.) je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od převzetí zboží, jinak jeho nárok na vyřízení reklamace zaniká. Charakteristickou vlastností dřeva jsou barevné odchylky a rozdílnost v kresbě způsobené originalitou každého kusu a rozdílná barevnost rámečků a dýhy, z tohoto důvodu rozdílnost v barevnosti a kresbě u jednotlivých dveří a zárubní a jejich prvků se nepovažuje za vadu a nemůže být předmětem reklamace. Reklamace dále nebudou uznány v případě špatného a nevhodného skladování, zásahem do konstrukce výrobku (hoblování, zkracování) a nesprávnou montáží nebo údržbou. Vady skryté – při určování oprávněnosti reklamace se vychází z technických a výrobních norem výrobce, vypracovaných na podkladě obecně závazných předpisů. V případě uznání reklamace jako oprávněné a rozhodnutí o odstranění vad sjedná společnost se zákazníkem přiměřenou lhůtu k vyřízení reklamace, minimálně však 30 dní. Jestliže společnost neodstraní vady v přiměřené lhůtě, může zákazník požadovat slevu z ceny nebo výměnu vadného zboží. Vadu skrytou je zákazník povinen reklamovat nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy vadu zjistil, nejdéle však do 24 měsíců od data předání zboží.
 8. Reklamaci může uplatnit pouze zákazník a to písemnou formou u společnosti na prodejně nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  ve lhůtách uvedených shora. Při reklamaci je nutné uvádět číslo faktury, kterým bylo zboží koupeno, dále popis reklamované vady, návrh řešení reklamace (slevu, opravu, výměnu), vhodná je i fotografie.
 9. Okamžikem doručení reklamace zákazníka společnosti se zahajuje reklamační řízení.
 10. Zákazník je povinen v případě reklamace umožnit společnosti kontrolu a převzetí vadného zboží. Neučiní-li tak, nepovažuje se reklamace za řádně uplatněnou. Při posuzování vad a určování oprávněnosti reklamace se vychází z technických a výrobních norem výrobce. 
 11. Prodávající se může zprostit odpovědnosti za vady zboží za podmínek uvedených v § 423 zákona 513/1991 Sb. v platném znění.
 12. Probíhající reklamační řízení není důvodem pro nezaplacení kupní ceny zákazníkem.
 13. Případné slevy nebo finanční vyrovnání za škody vzniklé zákazníkovi vadným zboží, nebo společnosti neoprávněnou reklamací, budou poukázány dobropisem do 14ti dnů od vyřízení reklamace.
 14. Záruku za jakost přejímá společnost písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu nebo že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Převzetí závazku ze záruky vyplývá z kupní smlouvy.
 15. Společnost poskytne na dodávané zboží záruční lhůtu v délce 24ti měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne dodání zboží.
 16. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá společnost
 17. Odpovědnost společnosti za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka vnějšími vlivy nebo zákazníkem samotným.
 18. Reklamované vady nebudou zákazníkovi uznány v případě, že zákazník nedodržel pokyny pro užívání a údržbu zboží nebo montážní a skladovací podmínky zboží.
 19. Reklamace zákazník uplatňuje vždy buď na shora uvedené emailové adrese nebo písemně na adrese  Lukáš Jelínek , Božkova 6, 160 00 Praha 6.

10. Závěrečná ustanovení  

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. 

Platné od 1. ledna 2014.